логотип

☎ +38 (095) 74 71 906

 • Письменный перевод
  Письменные
  ПЕРЕВОДЫ
 • Дипломные и курсовые по литературе
  Дипломные и курсовые
  ПО ЛИТЕРАТУРЕ
 • Статьи для сайта
  Тематические
  СТАТЬИ
 • Аудио и видео переводы
  Аудио и видео
  ПЕРЕВОДЫ

Фізична реабілітація осіб, які перенесли дитячий церебральний параліч, засобами легкої атлетики

Як відомо, у теперішній час у світі нараховується більше 15 млн чоловік із церебральним паралічем і їхня кількість, за прогнозами вчених, у подальшому буде зростати [2]. ДЦП призводить до порушень тих ділянок центральної нервової системи, які забезпечують керування рухами людини. У зв’язку з цим все більше фахівців висловлює впевненість, що без використання фізичних вправ зменшити наслідки ДЦП неможливо [1]. Для осіб з обмеженими можливостями рух — не тільки умова життєзабезпечення, метод підтримання працездатності, але й засіб розвитку усіх ділянок великих півкуль мозку та формування рухових взаємодій. Як свідчать результати проведених досліджень, заняття фізичною культурою і спортом надають можливість значно підвищити комунікативні зв’язки з оточуючими і сприяють соціалізації особистості. Враховуючи вищезазначене, з метою залучення осіб з вадами здоров’ я, і в тому числі з наслідками ДЦП, до регулярних занять й були започатковані Паралімпійські ігри, відповідні чемпіонати світу та Європи. Збільшення кількості тих, хто займається спортом і бере участь у змаганнях, диктує необхідність вирішення низки проблем, пов’ язаних з виявленням впливу на організм різних навантажень, обґрунтуванням оптимальних обсягів та інтенсивності фізичних вправ, встановленням раціонального режиму тренування і відновлення спортсменів, тощо. У числі багатьох невирішених питань є й такі: а) Які фізичні вправи забезпечують найбільш позитивний вплив на фізичний стан осіб з наслідками ДЦП?; б) Наскільки значним буде зростання рівнів фізичних якостей у молоді з наслідками ДЦП під впливом занять легкоатлетичними метаннями? З метою одержання відповіді на ці запитання були проведені дослідження з участю 57 спортсменів, що мали класи ураження F37 і F38 (по відповідній класифікації осіб з ДЦП) та тренуються у штовханні ядра та метанні диску. Із числа учасників 4 були майстрами спорту міжнародного класу, 8 — майстрами спорту, 11 — кандидатами у майстри спорту, 10 — спортсменами першого розряду, 12 — спортсменами другого розряду, 12 — спортсменами третього розряду.

У спортсменів оцінювались рівні розвитку швидкості, швидкісно — силових якостей та сили. Швидкісний потенціал тестувався за результатом бігу на 30 м з високого старту. Швидкісно-силова підготовленість спортсменів оцінювалась за даними показників стрибків у довжину з місця, а також кидків ядра 5 кг знизу вперед та через голову назад. Рівень розвитку сили виявлявся за результатом жиму штанги лежачи (табл. 1).

Крім того, за допомогою полідинамометричних досліджень визначався сумарний показник розвитку абсолютної сили 22 м’язових груп, що включав виміри сили:

А) правої і лівої верхньої кінцівки — згинача і розгинача плеча, згинача і розгинача передпліччя, згинача кисті;

Б) правої і лівої нижньої кінцівки — згинача і розгинача стегна, згинача і розгинача гомілки, підошовного згинача стопи;

В) тулуба — згинача та розгинача (табл. 2).

Як свідчать дані табл. 1, результати бігу на 30 м з високого старту разом із підвищенням кваліфікації спортсменів помітно зростають на статистично значущу величину, складаючи у майстрів спорту міжнародного класу 4,25 с. Відзначимо, що така ж тенденція притаманна і метальникам, які не мають відхилень у стані здоров’я. Тим самим підтверджуються погляди фахівців на необхідність розвитку якості „швидкість” у процесі занять легкоатлетичними метаннями.

Аналіз результатів кидків п’ятикілограмового ядра знизу вперед та через голову назад, що оцінюють швидкісно-силову підготовленість метальників, дозволяє відзначити їх зростання одночасно із вдосконаленням майстерності спортсменів з наслідками ДЦП; при цьому між суміжними розрядами виявлені статистично значущі відмінності (р<0,05). Аналогічна динаміка відзначається і в показниках стрибка у довжину з місця. Одержані дані співпадають з настановами теоретиків та практиків легкої атлетики про необхідністьпостійного розвитку швидкісно-силових якостей як у юних, так і кваліфікованих метальників диску та штовхачів ядра [3, 4, 5].

Із табл. 1 видно, що із збільшенням стажу тренування та кваліфікації у метальників помітно прогресують результати в жимі штанги лежачи — від 49,6 кг у третьорозрядників до 144,2 кг у майстрів спорту міжнародного класу. Така ж тенденція притаманна і показникам сили 22 м’язових груп (табл. 2).

Порівняння одержаних даних із результатами аналогічного тестування молодих людей, які перенесли ДЦП і не займаються спортом, засвідчило, що навіть третьорозрядники за рівнем силової підготовленості помітно переважають своїх однолітків — неспортсменів.

Висновки.

1. Проведені дослідження продемонстрували високу ефективність використання занять легкоатлетичними метаннями для підвищення рівня фізичної підготовленості та здоров’ я молодих людей, які перенесли ДЦП.

2. Встановлені на основі досліджень параметри фізичної підготовленості метальників з наслідками ДЦП дозволяють контролювати спрямованість тренувального процесу та обсяги навантажень у відповідності з кваліфікацією спортсменів — від нормативу ІІІ розряду до майстра спорту міжнародного класу.

Перевод

As it is known, at the present time there is over 15 million people with cerebral palsy worldwide and according to the scientist’s assumptions this number further on will continue to grow [2]. ICP leads to disorders at those parts of the central nervous system responsible for the motion control of a human. In this regard, more experts are certain that it is impossible to reduce the consequences of cerebral palsy without invoking of physical exercises [1]. Movement for disabled people is not only the provision of life support or the sustentation method of working capacity but also the developing instrument for all areas of the cerebral hemispheres and the formation of motor interactions. As shown in the findings of the investigations, physical exercises and sports afford an opportunity to advance significantly the communicative links with others and to promote personal socialization. In consideration of the foregoing Paralympic Games, relevant European and World Championships have been established aiming to attract the disabled people including those with the consequences of cerebral palsy to regular exercises. The increasing number of people engaged in sport activities and participating in competitions necessitates solution of a set of problems related with the detection of health effects of various work loads, objectivation of the optimal volume and intensity of physical exercises, setting of rational training regime and sportsmen rehabilitation etc. A number of outstanding issues include: a) Which exercises provide the most beneficial effect on the physical fitness of people with cerebral palsy consequences? b) To what extent the fitness level of young people with cerebral palsy will increase influenced by field throwing sessions? To give answers to these questions there have been conducted the investigations involving 57 athletes having F37 and F38 lesions classes (according to the classification of persons with cerebral palsy) and practice shot putting and discus throwing. Among the participants 4 are world-class athletes, 8 – masters of sports, 11 – candidates masters of sports, 10 – first-class athletes, 12 – second-class athletes, 12 – third-class athletes.

Athlete’s levels of speed, speed-power and strength were evaluated. Speed potential was estimated by the result of 30-meter running with standing start. Speed-power fitness was assessed according to the indicators of standing long jumps and 5kg shot throw from the bottom forwards and overhead backwards. The benchpress indicated the level of strength (Table 1).

An addition point is that by means of poly-dynamometric studies the cumulative developmental rate of the absolute force of 22 muscle groups was determined which included the following measurements of power:

a) The right and left upper extremity – shoulder flexors and extensors, forearm flexors and extensors, wrist flexor;

b) The right and left lower limb - hip flexors and extensors, lower leg flexors and extensors, pelmatic foot flexor;

c) torso - flexor and extensor (Table 2).

According to the data given in Table 1, the running results of 30-meter running with standing start along with further training of athletes substantially increase on a statistically considerable amount measuring up to 4,25 sec among the world-class athletes. It should be noted that the same tendency is peculiar to the throwers without health pathologies. It is hereby confirms the experts views on the need to develop the “speed”-quality in the course of field throwing.

The analysis of 5kg shot throw from the bottom forwards and overhead backwards which displays the speed-power fitness of throwers enables to determine its advancement and the professional growth of athletes who face the ICP effects; while there has been detected the statistically significant differences among the subcontractory groups (p <0.05). The analogous dynamics is stated in indicators of standing long jumps. The acquired data are congruent with the paradigms promoted by the athletic theoreticians and practitioners regarding the need forcontinuous development of speed-power qualities of both young and skilled discus throwers and shot putters [3, 4, 5].

As it seen from Table 1 during the growing of training experience and qualifications of throwers we can observe the noticeable progressing results in the benchpress - from 49.6 kg among the third-class athletes to 144.2 kg among world-class athletes. The same tendency is also specific for the power indices of 22 muscle groups ( Table 2).

The comparison of the findings with the results of a similar test conducted among young people suffering from cerebral palsy and who do not take exercises confirmed that even third class athletes by the level of strength fitness substantially leave behind their non-sporting peers.

Conclusions.

1. The conducted investigations revealed the high efficiency of athletic throwing exercises while enhancing the physical fitness and health of young people with cerebral palsy.

2. Established on the basis of studies the physical fitness parameters of throwers with ICP consequences provide the control means for the training orientation and work loads in accordance with the athlete qualification – from the standards for third-class athletes to word class athletes.