логотип

☎ +38 (095) 74 71 906

 • Письменный перевод
  Письменные
  ПЕРЕВОДЫ
 • Дипломные и курсовые по литературе
  Дипломные и курсовые
  ПО ЛИТЕРАТУРЕ
 • Статьи для сайта
  Тематические
  СТАТЬИ
 • Аудио и видео переводы
  Аудио и видео
  ПЕРЕВОДЫ

Мои работы

Як відомо, у теперішній час у світі нараховується більше 15 млн чоловік із церебральним паралічем і їхня кількість, за прогнозами вчених, у подальшому буде зростати [2]. ДЦП призводить до порушень тих ділянок центральної нервової системи, які забезпечують керування рухами людини. У зв’язку з цим все більше фахівців висловлює впевненість, що без використання фізичних...

As it is known, at the present time there is over 15 million people with cerebral palsy worldwide and according to the scientist’s assumptions this number further on will continue to grow [2]. ICP leads to disorders at those parts of the central nervous system responsible for the motion control of a human. In this regard, more experts are certain that it is impossible...

Аннотация: Введение. Цель работы - определение оптимальных параметров процесса производства яичных омлетов (ЯО) продолжительного срока хранения с использованием технологии высокого давления. Материалы и методы. Процесс производства ЯО состоит из перемешивания жидкого куриного яйца с тертым, или мелко нарезанным сыром (или другими ингредиентами), ксантановой...

Abstract: Introduction. The work objective aims to determine the optimal parameters for the process of egg omelet (EO) production with extended storage period using high-pressure technology. Materials and techniques. The process of EO production comprises mixing of liquid chicken egg with grated or hashed cheese (or other ingredients), xanthan gum, water or...

Організація і реалізація художнього світу відбувається в трьох іпостасях: як об’єкт, як суб’єкт творчості і, відповідно, як адресат або реципієнт. Реальна дійсність у художньому творі утворює просторово-часовий континуум поетичного світу, який М.М. Бахтін назвав хронотопом. Структура й параметри хронотопу обумовлені людським чинником, тобто «свідомістю автора і його читача, характером світосприймання дійових осіб або ліричного героя, з родовою і жанрово-видовою специфікою твору, зі стилем письменника, з діалектикою об’єктивних і суб’єктивних засад і багатьох інших чинників» [3, с.235]. Літературна образність дуалістична, тобто є синтезом умовності й безпосередності. З одного боку, вона умовна, оскільки словесний образ позбавлений матеріальності. Як говорив Б. Пастернак, книга – лише «кубічний шматок гарячої совісті, що димить – і більше нічого» [52, с. 144]. Представлений у ній художній світ – ілюзорний, реалізується не насправді, а лише в уяві.

Автомобиль как самоходный экипаж для безрельсовых дорог имеет огромное значение в жизни страны. Автомобильный транспорт в возрастающей степени переключает на себя многообразные перевозки с железнодорожного транспорта. Современному автомобилю предшествует длительный путь зарождения и развития. Идея самодвижущегося экипажа появилась не одно столетие тому назад...

Car as being a mechanical vehicle for railless line plays a significant part in the life of a country. Highway transportation increasingly switches diversified conveyance from railway service to itself. A longstanding path of generation and development preceded present-day car. The concept of mechanical vehicle appeared more than one century ago and the developing...